Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr V/102/2019 z 28 czerwca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych pn. "Badanie
stanu usług publicznych oraz kapitału intelektualnego w
Mieście Jaśle"
28.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/101/2019 z 26 czerwca 2019 r.
w sprawie: odbierania za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych
związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno -
prywatnym.
28.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/100/2019 z 25 czerwca 2019 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2019 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
28.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/99/2019 z 25 czerwca 2019 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
zatrudnionych w przedszkolach, dla których organem prowadzącym
jest Miasto Jasło.
27.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/98/2019 z 21 czerwca 2019 r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr V/68/2019 Burmistrza Miasta
Jasła z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia "Konkursu na
najlepszy biznesplan z branży ICT".
26.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/97/2019 z 24 czerwca 2019 r.
w sprawie wykonywania świadczenia usługi w ogólnym interesie
gospodarczym przez operatora wewnętrznego (Urząd Miasta w
Jaśle - Wydział Gospodarki Komunalnej) Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Miasto
Jasło.
26.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/96/2019 z 17 czerwca 2019 r.
w sprawie podziału środków na nagrody w 2019 roku
26.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/95/2019 z 14 czerwca 2019 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2019 r. oraz zmiany
planu finansowego zdań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
24.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/94/2019 z 13 czerwca 2019 r.
w sprawie: upoważnienia do prowadzenie postępowań w sprawach
dotyczących świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w
tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz do
przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego
na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.
14.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/93/2019 z 13 czerwca 2019 r.
w sprawie: upoważnienia do prowadzenie postępowań w sprawach
dotyczących świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w
tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz do
przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego
na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektroniczne.
14.06.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się